مشخصات نرم افزار برونکوسکوپی :

  1.  قابلیت تصویر برداری همزمان از دستگاه برونکوسکوپی
  2. قابلیت تصویر برداری توسط پدال پایی
  3. قابلت چاپ همزمان تصاویر برونکوسکوپی
  4. دارای ساختار استاندارد و گزارش سازی
  5.  دارای بانک اطلاعاتی در ساخاتار گزارشات
  6.  دارای شماتیک نامگذاری تصاویر
  7.  دارای قابلیت تصویر برداری با فرمت DICOM
  8.  قابلیت ارسال تصاویر به Pacs
  9.  قابلیت ارسال گزارشات به سرور Pacs

برونکوسکوپی