هدف از برگزاری کارگاه های آموزشی افزایش دانش ، مهارت و توانمندی های مورد نیاز مدیران ، کارشناسان ارشد ، کارمندان ، دانشجویان و سایر افراد درگیر در حوزه های مدیریت ، سیاستگذاری و منابع انسانی می باشد. افراد و سازمان های علاقمند می توانند جهت شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی و تخصصی با ما تماس بگیرید.

لیست دوره‌های آموزشی 

توضیحات

شرح

عنوان

ردیف

۳۲ ساعت آموزشی – برای این دوره آموزشی ظرفیت تعداد نفرات شرکت‌کننده وجود دارد.

دورهارزیابی عملکرد کارکنانو منابع انسانی یکدوره تئوری است که در برخی از عناوین آموزشی با کارگروهی همراه خواهد بود.

آموزش

ارزیابی عملکرد منابع انسانی

۱

مشاوره

محتوا

۳۶ ساعت آموزشی – برای این دوره آموزشی ظرفیت تعداد نفرات شرکت‌کننده وجود دارد.

دورهمسئله یابی و حل مسئله یکدوره تئوری و عملی است که با کارگروهی همراه خواهد بود.

آموزش

مسئله یابی و حل مسئله

۲

مشاوره

۳۲ ساعت آموزشی – برای این دوره آموزشی ظرفیت تعداد نفرات شرکت‌کننده وجود دارد.

دورهاصول و فنون مذاکره یکدوره تئوری است که در برخی از عناوین آموزشی با کارگروهی همراه خواهد بود.

آموزش

اصول و فنون مذاکره

۳

مشاوره

۲۰ ساعت آموزشی

برای این دوره آموزشی که به‌صورت تئوری برگزار خواهد شد، ظرفیت تعداد نفرات شرکت‌کننده وجود دارد.

آموزش

تأمین منابع انسانی با محوریت شایسته‌سالاری

۴

مشاوره

محتوا

۲۴ ساعت آموزشی

برای این دوره آموزشی که به‌صورت تئوری برگزار خواهد شد، ظرفیت تعداد نفرات شرکت‌کننده وجود دارد.

آموزش

توسعه منابع انسانی

۵

مشاوره

محتوا

۲۰ ساعت آموزشی

برای این دوره آموزشی که به‌صورت تئوری برگزار خواهد شد، ظرفیت تعداد نفرات شرکت‌کننده وجود دارد.

آموزش

طراحی مسیر شغلی

۶

مشاوره

محتوا

۱۶ ساعت آموزشی- برای این دوره آموزشی که به‌صورت تئوری برگزار خواهد شد، ظرفیت تعداد نفرات شرکت‌کننده وجود دارد.

آموزش

مدیریت کارکنان ناسازگار

۷

مشاوره

۲۰ ساعت آموزشی – این دوره آموزشی به‌صورت تئوری برگزار خواهد شد.

آموزش

اخلاق حرفه‌ای

۸

۲۴ ساعت آموزشی – برای این دوره آموزشی ظرفیت تعداد نفرات شرکت‌کننده وجود دارد.

دورهخلاقیت و نوآوری یکدوره تئوری است که در برخی از عناوین آموزشی با کارگروهی همراه خواهد بود.

آموزش

خلاقیت و نوآوری

(آموزش کاربردی روش‌ها)

۹

۳۰ ساعت آموزشی – این دوره آموزشی به‌صورت تئوری برگزار خواهد شد.

آموزش

اصول سرپرستی

۱۰

۲۰ ساعت آموزشی

برای این دوره آموزشی ظرفیت تعداد نفرات شرکت‌کننده وجود دارد.

دوره BSC یکدوره تئوری است که با کارگروهی نیز همراه خواهد شد.

آموزش

BSC

۱۱

مشاوره

محتوا

۱۲ ساعت آموزشی

این دوره آموزشی به‌صورت تئوری برگزار خواهد شد.

آموزش

جانشین پروری

۱۲

مشاوره

محتوا

۱۶ ساعت آموزشی

این دوره آموزشی به‌صورت تئوری برگزار خواهد شد.

آموزش

نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزشی

۱۳

مشاوره

محتوا

۱۲ ساعت آموزشی – برای این دوره آموزشی ظرفیت تعداد نفرات شرکت‌کننده وجود دارد.

دورهکار تیمی یکدوره تئوری و عملی است.

آموزش

کارگاه کار تیمی

۱۴

۴۰ ساعت آموزشی – برای این دوره آموزشی ظرفیت تعداد نفرات شرکت‌کننده وجود دارد.

دورهمدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی یکدوره تئوری است.

آموزش

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

۱۵

۴۰ ساعت آموزشی برای این دوره آموزشی ظرفیت تعداد نفرات شرکت‌کننده وجود دارد.

دورهمدیریت عملکرد یکدوره تئوری است که در برخی از عناوین آموزشی با کارگروهی همراه خواهد بود.

آموزش

مدیریت عملکرد

۱۶

مشاوره

محتوا

۱۶ ساعت آموزشی – این دوره آموزشی به‌صورت تئوری برگزار خواهد شد.

آموزش

ایجاد انگیزش در کارکنان

۱۷