مشخصات نرم افزارERCP :

  • قابلیت تصویر برداری  از دستگاه رادیولوژی
  • قابلیت تصویر برداری توسط پدال پایی
  • قابلت  تصاویر  رادیولوژی
  • دارای ساختار استاندارد و گزارش سازی
  •  دارای بانک اطلاعاتی در ساخاتار گزارشات
  •  دارای شماتیک نامگذاری تصاویر
  •  دارای قابلیت تصویر برداری با فرمت Dicom
  •  قابلیت ارسال تصاویر به Pacs
  •  قابلیت ارسال گزارشات به سرور Pacs