مشخصات نرم افزار اندوسونوگرافی:

  •  قابلیت تصویر برداری همزمان از دستگاه سونوگرافی و اندوسونوگرافی
  • قابلیت تصویر برداری توسط پدال پایی
  • قابلت چاپ همزمان تصاویر  اندوسونوگرافی و کولونوسکوپی
  • دارای ساختار استاندارد و گزارش سازی
  •  دارای بانک اطلاعاتی در ساخاتار گزارشات
  •  دارای شماتیک نامگذاری تصاویر
  •  دارای قابلیت تصویر برداری با فرمت DICOM
  •  قابلیت ارسال تصاویر به PACS
  •  قابلیت ارسال گزارشات به سرور PACS