مشخصات نرم افزار برونکوسکوپی :

  1.  قابلیت تصویر برداری همزمان از دستگاه برانکوسکوپی
  2. قابلیت تصویر برداری توسط پدال پایی
  3. قابلت چاپ همزمان تصاویر  برانکوسکوپی
  4. دارای ساختار استاندارد و گزارش سازی
  5.  دارای بانک اطلاعاتی در ساخاتار گزارشات
  6.  دارای شماتیک نامگذاری تصاویر
  7.  دارای قابلیت تصویر برداری با فرمت DICOM
  8.  قابلیت ارسال تصاویر به Pacs
  9.  قابلیت ارسال گزارشات به سرور Pacs